HMI® PROFIK - почистващ и дезинфекциращ концентрат за повърхности и оборудване
HMI® PROFIK - почистващ и дезинфекциращ концентрат за повърхности и оборудване
ХАРАКТЕРИСТИКИ
+ Подходящ за всички видове миещи се повърхности, предмети и оборудване
+ Подходящ за помещения с висок инфекциозен риск
+ Съдържа корозионен инхибитор - осигурява защита срещу корозия
+ Без формалдехид
+ pH 3.0 - 4.0

ВИД НА БИОЦИДА
+ Течност
+ Концентрат

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
+ Почистване и дезинфекция на миещи се повърхности и оборудване
+ Подходящ за професионална употреба

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА
+ Глутарал
+ Четвъртични амониеви съединения
+ Дидецилдиметиламониев хлорид

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
+ Бактерицидно (вкл. MRSA)
+ Фунгицидно
+ Туберкулоцидно
+ Вирусоцидно
+ Спороцидно

РАЗРЕШЕНИЕ НА МЗ №2509-2/16.05.2019г.
 
РАЗФАСОВКИ:  1 L
   10 L
  

СРОК НА ГОДНОСТ: 3 години

Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта.
Клас на опасност: Остра токсичност, орална, категория 4. Остра токсичност, инхалационна, категория 4. Корозия на кожата, клас 1В. Сериозно увреждане на очите,, категория 1. Респираторна сенсибилизация, категория 1. Кожна сенсибилизация, категория 1А. Токсичен за водната среда, хронична опасност, категория 3.