Болници, клиники, медицински центрове

Ежедневното почистване, високоефективната дезинфекция и стерилизация са първостепенен фактор за превенцията на нозокомиалните (вътрешноболнични) инфекции (НИ) в здравните заведения и са основно задължение на целия персонал: лекари, медицински сестри, акушерки, лаборанти, фармацевти, технически персонал и др. За превенция на НИ се прилага комплекс от безопасни методи на работа и лични защитни средства с бариерни функции:
  1. Хигиена и дезинфекция на ръцете на медицинския персонал.
  2. Почистване, професионална дезинфекция и стерилизация на медицински инструменти, оборудване, повърхности, санитарни възли, бельо и околна среда.
  3. Стриктно използване на подходящи средства за лична защита при контакт с кръв, други телесни течности, секрети и екскрети.
  4. Безопасна употреба на остри и режещи предмети.
  5. Система за управление на болничните отпадъци.
Цялостната ни дейност е насочена към производството и доставката в точното време и на точното място на широк спектър от препарати за комплексна болнична хигиена и дезинфекция. При ползване на предлаганите от нас препарати, дезинфекционна и стерилизационна апаратура, комплексно почистване на здравни заведения, консултации и разработване на дезинфекционни програми, ние ви гарантираме отлични резултати от почистването и дезинфекцията, както и значително намаляване броя на нозокомиалните инфекции, респективно скъсяване времето за престой на пациентите в стационара и снижаване разходите за скъпи антибиотици.
 

  Болнична и стоматологична хигиена и дезинфекция
  Хигиена и дезинфекция на ръце и кожа
  Хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце и кожа
  Алкохолосъдържащи средства
  Дезинфекциращи сапуни
  Дезинфекция на оперативно поле и кожа преди медицински манипулации
  Хигиенни и възстановяващи сапуни и лосиони
  Почистване и дезинфекция на инструменти и оборудване
  Дезинфектанти за инвазивни и неинвазивни медицински изделия, клас IIb
  Дезинфектанти за неинвазивни медицински изделия, клас IIa
  Прeпарати за медицински изделия, клас I
  Почистване и дезинфекция на повърхности
  Почистване и дезинфекция на общи повърхности и санитарен фаянс
  Високостепенна дезинфекция на външни повърхности на медицинска апаратура
  Дезинфекция на инкубатори за новородени (кувьози)
  Почистване и дезинфекция на болнично бельо
  Миещи и дезинфекциращи машини за медицински инструментариум и оборудване KEN
  Хигиена и дезинфекция на санитарни помещения

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни