Политика на "ХИГИЕННО МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ" ЕООД

В изпълнение на своите ангажименти и принципи на управление, Ръководството определя политика в съответствие с общите цели на Дружеството. Политиката дефинира ангажимента на Ръководството за пълното удовлетворяване изискванията на клиенти, заинтересовани страни, приложими законови и други изисквания и непрекъснато подобряване ефективността на системата за управление. Тя дава рамката и насоките за определяне и изпълнение на целите на Дружеството, отчитайки необходимостта от осигуряване на необходимите ресурси за подобряване на дейността.

Ръководството се ангажира с осъществяването на постоянен, ефективен и превантивен контрол на утвърдените параметри на технологичните процеси, поддържане на безкомпромисно високо качество на работата, продуктите и услугите в съответствие с изискванията на въведената система за управление.

Прилагането на системен подход за дефиниране на проблемите чрез прецизно наблюдение, оценка на риска и задълбочен анализ на фактите и тенденциите във всички направления на дейността е съпътствано от незабавни и разумни решения и действия за подобряване.

Всички служители са запознати с политиката, с цел разбиране, прилагане и мотивиране при практическото й изпълнение. Политиката е насочена към утвърждаване доброто име и репутация на Дружеството и за постоянно подобряване на икономическото му състояние.

Ръководството на Дружеството се ангажира с осигуряване и поддържане високо ниво на квалификация на всички работници и служители по проблемите на качеството и дейностите по управление на околната среда.

Всяка актуална версия на политиката подлежи на задължително активно разпространение до съответните лица и организации, работещи за или от името на "ХИГИЕННО МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ" ЕООД. Политиката е достъпна за обществеността и съответните заинтересовани страни.

Оценка за актуалността и адекватността на политиката се извършва по време на Прегледа от Ръководството, на който се правят и необходимите предложения за изменението и актуализирането й.
 

:: Насоченост към клиента

:: Ангажимент към околната среда

:: Социална отговорност

:: Условия на труд

 

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни