Политика по качеството, околната среда и ЗБР на ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД


Политиката по качеството, околната среда и ЗБР е насочена към непрекъснато подобряване на системата за управление на организацията, с цел възможно най-пълното удовлетворяване на исканите и очакваните потребности на клиентите при прозиводство на биоциди, детергенти и дистрибуцията на същите, в условия на ефикасно управление на аспектите на околната среда.
За гарантиране на тази цел, ръководството на организацията се ангажира да поддържа и непрекъснато да подобрява ефикасността на системата за управление на качеството, околната среда и ЗБР, да повишава резултатността спрямо околната среда, да удовлетворява изискванията на приложимите законови и други изисквания, да изпълнява задълженията за спазване, да предотвратява замърсяването на околната среда, да осигури ЗБР, да премахва опасностите и намалява рисковете за ЗБР, да осигури консултиране и участие на служителите си, да предотвратява и намалява нараняванията и заболяванията на служителите си, и да удовлетворява изискванията на стандарти БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС ISO 45001:2018.

За реализиране на тази политика, както и за постигане на поставените цели и програми Ръководството се задължава :
- Да утвърждава позицията на ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД като водеща фирма в областта на производството и дистрибуцията на биоциди и детергенти;
- Спазване на изискванията на сключените договори с клиенти при осигуряване на високо качество и контрол в съответствие с действащите стандарти;
- Да създаде и поддържа отношения на партньорство с доставчиците и ги приобщи към сътрудничество при изпълнение на основните производствени процеси;
- Да информира всички работници и служители на организацията относно важността на изпълнение на изискванията на клиента, да осигури необходимото им обучение и създаде необходимите взаимоотношения между всички тях за работа в екип;
- Да осигури необходимите средства създаващи условия за производство на продукти, съответстващи на изискванията на клиента, удовлетворяване на отнасящите се до това нормативни изисквания и предотвратяване на замърсяването на околната среда.

Политиката по качеството, по околна среда и ЗБР се преглежда за актуалност на всеки преглед от ръководството. Целите по качеството, по околна среда и ЗБР се планират и отчитат в едногодишен период при прегледа от ръководството.

В качеството си на Управител на ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД, поемам лична отговорност за изпълнение на поетите ангажименти, както и да осигурявам всички необходими ресурси за изпълнение на формулираните общи, конкретни цели и очертаната политика по качеството, околна среда и ЗБР.

Управител: Евгени Костадинов
20.09.2021 г.
гр. Велико Търново